Zpráva likvidátora BD.

Bytové družstvo Mochovská čp. 521-525, v likvidaci

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00  Praha 14 - Hloubětín

IČ: 25742493

Zapsáno Městským soudem v Praze

Oddíl Dr, vložka 4480


svolává


členskou schůzi


která se bude konat dne

29.4.2009  v 18.00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

Program jednání:

1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti členské schůze

2. Volba pracovních orgánů členské schůze

3. Schválení  roční účetní závěrky za rok 2008

4. Schválení zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku

5. Závěr členské schůzeÚčast všech družstevníků je nutná!!!

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, pověřte plnou mocí jiného družstevníka.Účetní závěrka za rok 2008 a Zpráva o průběhu likvidace je uveřejněna na webových stránkách www.svj-mochovska.webz.cz, případně je k nahlédnutí v kanceláři likvidátora v Brandýse nad Labem, Jízdárna 381.


za Bytové družstvo Mochovská čp. 521-525, v likvidaci

likvidátor družstva

Ing. Martin Bělehrádek


ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE

za


Bytové družstvo Mochovská čp. 521-525, v likvidaci

se sídlem Mochovská 522/33, Praha 14 - Hloubětín, PSČ 198 00

vedeno Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 4480

DIČ: CZ25742493Zpráva o průběhu likvidace družstva za období od 1.1.2008 do 25.3.2009


Dnem 1.1.2008 vstoupilo družstvo do likvidace z důvodu převodu bytových jednotek do vlastnictví družstevníků. Od vstupu družstva do likvidace až do dnešního dne, bylo dosaženo následujícího stavu:

1. Pohledávky

- veškeré pohledávky z titulu nedoplatků z vyúčtování služeb byly od družstevníků inkasovány. Žádné jiné pohledávky, kromě vzájemného převodu finančních prostředků mezi bytovým družstvem a společenstvím vlastníků, nejsou evidovány.

2. Závazky

- neexistují závazky z titulu poskytovaných služeb souvisejících s provozem nemovitosti. Jedinými závazky jsou závazek k likvidátorovi z titulu dosud nevyplacené odměny schválené členskou schůzí a dále závazek z převodu finančních prostředků mezi bytovým družstvem a společenstvím vlastníků a nepřevedeného zůstatku fondu oprav

3. Převod bytových jednotek

- převod poslední bytové jednotky se uskutečnil dne 12.1.2009 . Družstvo nemá k dnešnímu datu žádný majetek

4. Uzavřené smlouvy

- veškeré smlouvy na odběr služeb byly vypovězeny a převedeny na nástupnické společenství vlastníků. Všichni dodavatelé byli v souladu se zákonem vyzváni k přihlášení svých pohledávek a uzavření smluv nových již se společenstvím vlastníků

5. Archivace

- se společenstvím vlastníků byla uzavřena smlouva o úschově archiválií a veškeré archivní dokumentace

6. Ekonomické výsledky likvidace

- výsledkem hospodaření družstva za rok 2008 byla ztráta ve výši 81 tis. Kč, tvořená především zaplacenou daní z převodu nemovitosti (67 tis. Kč) a dalšími náklady likvidace. Za část roku 2009 se ještě ztráta zvyšuje, jelikož družstvo již nemá žádné příjmy

7. Likvidační zůstatek

- vzhledem k vykázaným ztrátám (123 tis. Kč) a výši základního kapitálu (53 tis. Kč) se vlastní kapitál dostal do záporné hodnoty (finanční prostředky na účtu družstva jsou určeny pro převod zůstatku fondu oprav), tudíž nezůstává žádný likvidační zůstatek k rozdělení

8. Návrh na výmaz z obchodního rejstříku

- likvidace byla dokončena a posledním krokem je podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku


V Praze dne 25.3.2009


                                                                                                           Ing. Martin Bělehrádek

                                                                                                                 likvidátor                                                                                                                 


Příloha k závěrce 2008.pdfVýsledovka r. 2008.pdfRozvaha k 31.12.2008.pdf